stanovy
desatero
volební program
média
kontakt
ostatní

1. Sloužit České republice

V tomto bodě je zahrnut konservativní atribut respektu a úcty k autoritě. Ctít autoritu svého úřadu a neznevážit ji. Preferovat zájmy České republiky před jakýmikoliv jinými zájmy, včetně vlastních.

2. Respektovat Ústavu a zákony státu

V tomto bodě je zahrnut konservativní aspekt parlamentarismu. Základem právního státu je bezvýhradná úcta k zákonům. K právnímu vědomí musí být člověk vychováván ve škole i rodině. Tato úcta nesmí být falešná, založená na lži.

3. Nepřipouštět nekontrolovanou a nevyváženou moc

I politici jsou lidé a lidé jsou od přírody špatní. Dostanou-li moc a mají-li možnost tuto moc zneužít jistě to učiní. Nikdo proto nesmí získat nekontrolovatelnou moc do svých rukou. Státní správa nemusí být levná, ale musí být zabezpečená proti zneužití moci.

4. Bránit všemi způsoby demokracii a spravedlnost

O demokracii je třeba usilovat denně. Není jednou provždy daná. Demokracie a svoboda musí být podřízena pořádku. Každý člověk musí být přesvědčen, že se standardním postupem dobere spravedlnosti.

5. Uznávat legitimní práva menšin a zájmových skupin

Jeden z konservativních atributů, jeden z principů demokracie. Většina se musí naučit naslouchat menšině a ne předem zatracovat skvělá řešení z moci většiny. Budeme podporovat lobing v mezích povolených nejenom zákonem ale i politickou etikou.

6. Dbát na čest, etiku a kulturu v politice i životě

Dbát o tyto hodnoty potřebujeme jak pro sebe, tak pro dobré jméno České republiky. Ten kdo se hrubým způsobem těmto hodnotám zpronevěří, musí z politiky odejít a to beze cti a s opovržením.

7. Prosazovat, že konservatismus naléhavě potřebujeme

Konservatismus není návrat do minulosti, ale uznávání tradičních a osvědčených hodnot. Je to cesta do budoucnosti postavená na reálných zkušenostech z tohoto světa. Žádný experiment. Konservativci prosadili více trvalých hodnot ve společnosti než liberálové, kteří více slibují a inspirují, než činí.

8. Dbát o dobré jméno České pravice

Ohrozíli kterýkoli člen neposkvrněné jméno strany , zruší na návrh Smírčí komise, Výkonný sbor jeho členství.

9. Nezneužívat svého postavení

Kdo zneužije svého postavení ve stranické nebo politické funkci, bude ze strany vyloučen a bude mu znemožněno funkci dále vykonávat.

10. Nežvanit

Jeden ze základních atributů konservativce. Neslibuji, co nemohu splnit. Nemluvím mnoho, raději vážím svá slova. Konservativec nehodnotí politiky podle toho kolik toho řekli, ale podle toho co řekli a co udělali.