Česká pravice

 Hlavní zásady konzervativního volebního programu 2006

      Politický, ekonomický a morální stav naší republiky vyžaduje, aby do zákonodárného procesu Poslanecké sněmovny vstoupily nejen nové tváře, ale i nové koncepce a nové politické strany. Nové svou připraveností, ale tradiční a osvědčené svými názory a přesvědčením, které reprezentují. ČESKÁ PRAVICE a její konzervativní zaměření se neopírá jen o to, co podle některých platilo kdysi, ale o to, co podle nás ve slušné, svobodné a demokratické společnosti platí trvale. Páteří našeho politického a občanského jednání je nezpochybnitelná jistota o morální nadřazenosti svobody, demokracie, o suverenitě státu, o pevném a srozumitelném právním rámci každodenního života, o skutečném tržním hospodářství jako zdroji obecného blahobytu a jednoznačné vědomí, že patříme – a musíme patřit – do společenství prosperujících a demokratických států západní civilizace. Toto vědomí vedlo naše srdce i hlavy při formulování politického programu ČESKÉ PRAVICE, jehož hlavní zásady Vám krátce představujeme na následujících řádcích.

 

1.  VEŘEJNÁ SPRÁVA – Budeme iniciovat zásadní a hloubkovou revizi úřednického      stavu v naší zemi a hledat míru, aby plnil své primární poslání služby občanům a nebyl byrokratickou brzdou rozvoje a samoúčelem.  

2.  BEZPEČNOST OBČANA – Budeme prosazovat personální, materiální i mzdové posílení Policie ČR a zpřísníme rámec a obsah policejní inspekce.  

3.  SPRAVEDLNOST – Budeme iniciovat referendum o znovuzavedení trestu smrti za mimořádně závažné a brutální hrdelní zločiny a navrhneme hlubokou reformu občanského soudního řádu, včetně zavedení porotních soudů.

4.  OBRANA SVOBODY A DEMOKRACIE – Budeme iniciovat přijetí zákona o protičeské činnosti na ochranu svobody a demokracie , který musí vést k zákazu politických stran, hnutí a uskupení čerpajících z ideologií komunismu, nacismu a fašismu a k úplnému potlačení těchto ideologií.

5. ZAHRANIČNÍ POLITIKA – Budeme prosazovat jasné a nedvojsmyslné spojenectví se světem západní demokracie v jeho euroatlantickém rozměru. Společně se svými spojenci v NATO a zvláště se Spojenými státy budeme podle svých nejlepších sil a možností prosazovat a uskutečňovat boj proti terorismu ve všech jeho podobách.  

6.  EVROPSKÁ UNIE – Jsme zásadně proti tomu, aby se Česká republika stala okrajovou součástí tohoto mamutího a bizarního byrokratického konceptu, který není ničím jiným, než novou etapou tradičního pokusu o monopolní ovládnutí Evropy a odtržení kontinentu od světa severoamerických demokracií. Žádný zásadní krok trvalého rázu nesmí být proveden bez celostátního referenda.

7.  ÚZEMNÍ INTEGRITA REPUBLIKY – Zásadně a kategoricky odmítáme jakékoli částečné či celkové zpochybnění Dekretů presidenta republiky /tzv. Benešovy dekrety/ , které jsou neoddělitelnou součástí poválečného českého právního řádu a důsledkem úplné porážky nacismu a fašismu v květnu 1945. Vždy se budeme stavět proti jakýmkoli pokusům měnit stávající hranice státu.  

8.   ZEMSKÉ ZŔÍZENÍ – Budeme iniciovat proces postupného přechodu České republiky na zemské zřízení, které bylo po celá staletí zárukou vnitřní stability Českého státu. 

9.    VOJENSTVÍ A OBRANA – Jsme pro úplnou profesionalizaci ozbrojených sil a s tím spojené okamžité úplné zrušení branné povinnosti a maximální rozvoj systému dobrovolných aktivních vojenských záloh, organizovaných na principu Národních gard.   Zásadně se stavíme proti nedomyšlenému nákupu bojových letadel. Posílení obranyschopnosti území i vzdušného prostoru vidíme v poskytnutí vybraných vojenských a leteckých základen americkým, resp. kanadským či britským silám a ve vytvoření společného velení nad těmito jednotkami. Budeme prosazovat navýšení obranného rozpočtu.

10. HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA – Je nezbytné upevnit zákonný rámec soukromého podnikání, aby se posílila jeho role jako hlavního zdroje obecné prosperity a blahobytu. Připravíme novelu zákona o bankrotech, aby peníze daňových poplatníků byly striktně odděleny od sanace ekonomických mrtvol. Budeme prosazovat ukončení privatizace jako základní předpoklad ekonomického rozvoje.

11. VEŘEJNÉ FINANCE – Budeme jednoznačně podporovat zavedení jednotné  daňové sazby bez ohledu na výši zdaňované částky, při zachování stávajících daňových osvobození a požadovat veřejnou kontrolu všech rozpočtů, čerpajících z peněz daňových poplatníků. 

12. SOCIÁLNÍ POLITIKA – V souladu s principem, že moderní svobodná společnost je povinna zajistit občana před dopadem problémů, které sám není schopen vyřešit, budeme prosazovat pružný a odstupňovaný systém sociálního zabezpečení.

13. ZDRAVOTNICTVÍ – Dostupnost základní a nadstandartní zdravotní péče se musí odvíjet od konkrétních potřeb jednotlivce a být kryta pružným systémem zdravotního pojištění a individuálního připojištění. Budeme prosazovat státní i soukromé investice do modernizace a výstavby zdravotnických zařízení.

14. ŠKOLSTVÍ – Budeme prosazovat zjednodušené přijímací řízení na vysoké školy vybraného typu, kde se měřítkem úspěšnosti musí stát až výsledky prvního roku studia. Jsme pro zavedení školného, které nadaným sociálně potřebným studentům poskytne stát ve formě stipendia.

15. VĚDA – Při zachování státní podpory vědeckého výzkumu budeme iniciovat daňovou výhodnost soukromých investic do základního i aplikovaného vědeckého výzkumu a hledat podmínky pro lepší integraci naší vědy do mezinárodního kontextu.

16. KULTURA – Jsme pro zrušení ministerstva kultury a jeho nahrazení národní kulturní nadací, která bude financována z veřejných i soukromých zdrojů a pro vytvoření speciálních  zákonem vymezených nadací pro podporu a rozvoj kulturní a umělecké činnosti financované soukromými finančními prostředky.

17. ZEMĚDĚLSTVÍ – Chceme zastavit úpadek zemědělského stavu vytvořením pravidel ochrany proti    dotovanému dovozu za zemí EU. Budeme chránit zájmy českých zemědělců a prosazovat investice do tvorby krajiny a moderních výrobních postupů. 

18. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – Budeme především chránit člověka a jeho životní zájem, kterým je především zdravý rámec jeho existence. Další existence ministerstva životního prostředí v současné podobě je nepřijatelná. Zvážíme funkčnost a užitečnost jednotlivých specializovaných pracovišť a jejich reorganizaci do nové podoby.

19. DOPRAVA A SPOJE – Budeme prosazovat výstavbu a urychlené dokončení dálniční sítě a výstavbu moderních železničních dálkových koridorů. Budeme iniciovat zásadní změnu dopravních předpisů, které jsou doposud jen uzákoněným chaosem na dopravních tepnách i ve městech a zasazovat se o kompletní reformu udělování  řidičských průkazů. Zasadíme se o plnou dostupnost internetové sítě pro všechny občany.

 20.  RODINA – Budeme koncipovat široce založenou strategii zastavení a překonání hlubokého demografického úpadku – vymírání české společnosti, který nemá v našich zemích obdobu od konce třicetileté války v 17. století. Musí být vytvořeny základní sociální, bytové a pracovní podmínky pro pozitivní generační rozvoj. Budeme iniciovat daňovou výhodnost masivních investic do výstavby sociálně dostupných bytů, chránit legitimní zájmy nájemníků a zasazovat se o postupnou deregulaci nájemného po vytvoření konkurenčního prostředí v trhu s byty. Vytvoříme koncept ministerstva rodiny převedením a reorganizací speciálních na rodinu orientovaných útvarů z rámce dosavadních resortů zdravotnictví, práce a sociálních věcí, školství a místního rozvoje – útvarů, které budou vytvářet nové harmonické podmínky pro zakládaní a fungování rodin, ústící v populační rozvoj.

  

    Míra našich možností realizovat koncept společenského rozvoje ČESKÉ PRAVICE se bude odvíjet od velikosti mandátu, který nám jako voliči svěříte. Odmítněte extrémisty a dnešní politická klišé, že  vývoj mohou ovlivňovat pouze tzv. „standardní parlamentní strany“ – uvolněte svým hlasem cestu pro nové myšlenky, nové sice u nás, ale bezpečně prověřené vývojem civilizovaného světa. Učiňte konec přešlapování na místě, neváhejte se postavit proti chaosu a rezignaci. Zvyšte volební a politický potenciál moderní a věcné pravice – dejte důvěru ČESKÉ PRAVICI a budoucnosti republiky.