ČESKÁ PRAVICE - STANOVY


Článek 1
Úvodní ustanovení
Článek 9
Republiková rada
Článek 17
Územní informační kanceláře
Článek 2
Program strany
Článek 10
Sněm strany ČP
Článek 18
Závěrečná ustanovení
Článek 3
Programové cíle strany
Článek 11
Výkonný sbor
Článek 19
Přechodná ustanovení
Článek 4
Členství ve straně
Článek 12
Poradní sbor ČP
 
Článek 5
Orgány strany
Článek 13
Kancelář ČP
Statut Kontrolní komise
Článek 6
Územní sbory
Článek 14
Kontrolní komise
Článek 1
Postavení, působnost a jednání
Článek 7.
Územní sněm
Článek 15
Smírčí komise
Článek 2
Pravidla kontrolní činnosti
Článek 8
Rada územního sboru
Článek 16
Hospodaření ČP
Článek 3
Předseda KK

Zpět na vrch strany.Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Název politické strany je ČESKÁ PRAVICE. Její zkratkou je ČP.
2. Sídlem strany je Praha.

Zpět na vrch strany.Článek 2
Program strany

1. Základním programem strany je pomáhat při dotváření České republiky ve stát demokratický, založený na občanských principech. Podílet se na přípravě a schvalování zákonů nezbytných k vytvoření stabilního právního státu.
2. Program nesmí být v rozporu s Vyhlášením ustavujícího zasedání Přípravného výboru strany ze dne 28.září 1993, které je součástí materiálu k registraci u Ministerstva vnitra ČR.

Zpět na vrch strany.Článek 3
Programové cíle strany

1. Být stranou občanů, kterým není budoucnost naší vlasti lhostejná. Občanů, kteří cítí a uznávají svou vlasteneckou povinnost spolupracovat při vytvoření právního státu na základech zkušeností vyspělých a prosperujících demokracií.
2. Být stranou nepřipouštějící jakýkoliv druh ideologií a státních zřízení vedoucích k totalitě a potlačování lidských práv.
3. Být stranou prosazující cílenou sociální politiku. Pomáhat jenom tomu kdo pomoci opravdu potřebuje. V těchto odůvodněných případech však poskytovat pomoc a podporu v dostatečné míře.
4. Být stranou, která obnoví kulturní, společenskou a národní identitu, jejíž rozvoj byl násilně narušen okupací fašistickým Německem a následujícím vývojem do roku 1989.
5. Být stranou, která podpoří snahy o zabránění nepřiměřené inflace a o dosažení vyrovnaného státního rozpočtu. Umělá přezaměstanost a odkládání bankrotů značně zneprůhledňuje ekonomické postavení státu. Hospodářského růstu lze dosáhnout jedině při souladu hlavních ekonomických ukazatelů; státního rozpočtu, inflace a zaměstnanosti.
6. Být stranou s ekonomickým programem, pro naši republiku nejvýhodnějším. V řízení hospodářství státu nepřipustíme prosazování osobních ambicí ekonomů ani politiků! Budeme dbát na soulad tržní ekonomické politiky s prospěchem občanů. Budeme trvat na větší podpoře českého kapitálu a podporovat vstup cizího kapitálu za přehledných podmínek. Chceme státním úředníkům odebrat nadbytečné pravomoci brzdící rozvoj podnikání.
7. Být stranou, která vyburcuje občany s vlasteneckým cítěním k odpovědnosti za další vývoj České republiky i za cenu případných ekonomických obětí, s vědomím, že z nich vytěží oni i naše příští generace.
8. Být stranou hájící zájmy těch občanů, kteří ji podporují.

Zpět na vrch strany.Článek 4
Členství ve straně

1. Členství ve straně je dobrovolné. Je otevřeno zletilým občanům České republiky, kteří respektují program a stanovy strany a nejsou členy jiného politického hnutí, nebo strany.
2. Členové strany musí být registrováni v Kanceláři ČP. Výše členského příspěvku je dobrovolná.
3. Podmínkou přijetí člena je podepsání přihlášky, předložení dokladů o občanské bezúhonnosti, kterými se rozumí výpis z trestního rejstříku a čestné prohlášení, že nikdy nejednal vědomě proti zájmům České republiky.
4. Členství vzniká okamžikem jeho schválení Výkonným sborem.
5. Členství ve straně zaniká:

5.1. nezaplacením příspěvků v termínu stanoveném Výkonným sborem
5.2. vstupem do jiné politické strany nebo hnutí
5.3. ztrátou způsobilosti k právním úkonům
5.4. úmrtím
5.5. zrušením členství Výkonným sborem
5.6. vystoupením člena

6. Řídící funkce ve straně je neslučitelná s členstvím ve vládě či v parlamentu ČR.
7. Práva a povinnosti členů

7.1. člen strany má právo:

7.1.1. účastnit se jednání Územního sněmu
7.1.2. volit orgány Územního sboru a být volen do všech orgánů strany
7.1.3. být informován o přijatých usneseních, politických, organizačních a jiných otázkách týkajících se strany
7.1.4. kdykoliv vystoupit ze strany bez udání důvodu

7.2. člen je povinen:

7.2.1. pracovat na uskutečňování cílů strany a prosazování jejího programu
7.2.2. respektovat usnesení a rozhodnutí stranických orgánů
7.2.3. dodržovat stanovy strany a prosazovat její programové zásady a cíle
7.2.4. platit členské příspěvky ve stanovených lhůtách
7.2.5. neprodleně oznamovat Územnímu sboru změny osobních údajů, které jsou předmětem členské evidence
7.2.6. upozorňovat na nedostatky ve stranické činnosti a navrhovat jejich odstranění
7.2.7. navrhovat vhodné kandidáty do všech orgánů strany
7.2.8. získávat pro stranu finanční prostředky

Zpět na vrch strany.Článek 5
Orgány strany

1. Na územní úrovni jsou orgány strany, Územní sněmy a Rady územních sborů. Na úrovni centra jsou orgány strany: Výkonný sbor, Republiková rada, Kontrolní komise a Smírčí výbor. Nejvyšším orgánem strany je Sněm strany.
2. Jménem strany je na územní, republikové a centrální úrovni oprávněn jednat předseda a místopředseda příslušného organizačního článku strany. ( Jde-li o právní úkon k němuž je třeba právní formy, podepisuje na příslušném organizačním stupni předseda (místopředseda) a další člen příslušné rady a připojí ke svému podpisu označení článkem strany za který jednají.)

Zpět na vrch strany.Článek 6
Územní sbory

1. Úloha: jsou základním článkem strany skládajícím se nejméně z deseti členů
2. Složení: členové Územního sboru
3. Funkce: vybírají a navrhují kandidáty do místních i parlamentních voleb
4. Vznik a zánik Územních sborů:

4.1. Územní sbor vzniká usnesením Územního sněmu o vytvoření Územního sboru
4.2. vznik Územního sboru schvaluje Výkonný sbor
4.3. Územní sbor zaniká usnesením Územního sněmu o zrušení Územního sboru, nebo rozhodnutím Výkonného sboru

Zpět na vrch strany.Článek 7.
Územní sněm

1. Úloha:

1.1. je nejvyšším orgánem strany v území
1.2. schází se alespoň 1x ročně na žádost předsedy nebo na žádost minimálně 1/3 členů Územního sboru

2. Složení: členové Územního sboru
3. Funkce:

3.1. volí předsedu, místopředsedy, pokladníka a jednoho zástupce do Rady územního sboru
3.2. schvaluje nominaci kandidátů pro komunální volby
3.3. schvaluje zprávu předsedy a pokladníka
3.4. navrhuje kandidáty do parlamentních voleb
3.5. volí zástupce do Republikové rady podle klíče určeného Výkonným sborem

Zpět na vrch strany.Článek 8
Rada územního sboru

1. Úloha:

1.1. má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi Územními sněmy
1.2. schází se alespoň 1x měsíčně na žádost předsedy, nebo minimálně 1/3 členů Územního sboru

2. Složení: předseda Územního sboru, místopředsedové, pokladník, a minimálně jeden další člen volený Územním sněmem
3. Funkce:

3.1. řídí činnost strany v území , rozhoduje o všech záležitostech strany v období mezi Územními sněmy
3.2. předává Výkonnému sboru návrhy kandidátů do parlamentních voleb navržených Územními sněmy

Zpět na vrch strany.Článek 9
Republiková rada

1. Úloha:

1.1. je článek reprezentující členskou základnu strany
1.2. schází se nejpozději do tří týdnů po zvolení členů

2. Složení: skládá se ze zvolených zástupců Územních sborů
3. Funkce: zastupuje členskou základnu strany, volí svého předsedu, místopředsedy a delegáty na Sněm strany podle klíče stanoveného Výkonným sborem
4. Předseda Republikové rady

4.1. je představitelem a mluvčím členské základny strany - svolává Republikovou radu
4.2. předkládá výroční zprávu Sněmu strany

5. Místopředsedové Republikové rady: plní tytéž úkoly v zastoupení předsedy

Zpět na vrch strany.Článek 10
Sněm strany ČP

1. Úloha:

1.1. je nejvyšším orgánem strany
1.2. schází se alespoň 1x ročně na výzvu předsedy strany, nebo minimálně 1/3 členů Výkonného sboru, nebo 1/3 členů Republikové rady

2. Složení:

2.1. delegáti s hlasem rozhodujícím: předseda strany, místopředsedové strany, členové Výkonného sboru, delegáti zvolení Republikovou radou podle klíče stanoveného Výkonným sborem
2.2. delegáti s hlasem poradním: členové Poradního sboru, členové Kontrolní komise, členové Smírčího výboru
2.3. hosté

3. Funkce:

3.1. Nadpoloviční většinou zvolených delegátů

3.1.1. volí členy Výkonného sboru
3.1.2. volí členy Kontrolní komise
3.1.3. volí členy Smírčího výboru
3.1.4. schvaluje zprávu předsedy strany a předsedy Republikové rady
3.1.5. schvaluje zprávu Kontrolní komise
3.1.6. bere na vědomí zprávu Smírčího výboru
3.1.7. schvaluje kandidáty do parlamentních voleb

3.2. Dvoutřetinovou většinou zvolených delegátů

3.2.1. schvaluje stanovy a změnu stanov
3.2.2. rozhoduje o zrušení strany a způsobu naložení majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazků

Zpět na vrch strany.Článek 11
Výkonný sbor

1. Úloha: je výkonným článkem strany
2. Složení: předseda, místopředsedové, členové Výkonného sboru
3. Funkce:

3.1. řídí činnost strany, dohlíží na plnění volebního programu strany a dodržování stanov strany
3.2. volí ze svého středu předsedu a místopředsedy strany
3.3. schvaluje většinovým hlasováním ustanovení a rušení Územních sborů - rozhoduje většinovým hlasováním o sestavení kandidátních listin pro parlamentní volby
3.4. schvaluje většinovým hlasováním složení Malého sboru
3.5. schvaluje organizační řád Kanceláře ČP a jmenuje jejího vedoucího
3.6. schvaluje roční rozpočet Kanceláře ČP
3.7. má povinnost požadovat odstoupení člena strany z funkce ve vládě či parlamentu, pokud vážně naruší stanovy strany, nebo plnění jejího volebního programu
3.8. schvaluje vznik členství ve straně
3.9. schází se nejméně 1x za měsíc na žádost předsedy, nebo na žádost minimálně 1/3 členů Výkonného sboru

4. Předseda Výkonného sboru

4.1. je nejvyšším představitelem a mluvčím strany předsedá Sněmu strany a zodpovídá za chod strany mezi Sněm strany
4.2. svolává Výkonný sbor a Sněm strany
4.3. předkládá výroční zprávu Sněmu strany

5. Místopředsedové strany: plní tytéž úkoly v zastoupení předsedy
6. Členové Výkonného sboru: mají právo účastnit se zasedání Republikové rady, Rady územních sborů a Územních sněmů s hlasem poradním
7. Malý sbor:

7.1. je užší orgán Výkonného sboru a činí operativní politická rozhodnutí mezi zasedáním Výkonného sboru; Malý sbor informuje Výkonný sbor a nese plnou zodpovědnost za učiněná rozhodnutí; schází se dle potřeby
7.2. právo účasti mají členové Přípravného výboru s hlasem poradním

Zpět na vrch strany.Článek 12
Poradní sbor ČP

1. Složení: poslanci, členové vlády , experti a členové Přípravného výboru ČP
2. Funkce:

2.1. připravuje informace pro Výkonný sbor o plnění volebního programu a radí v politické práci
2.2. schází se dle potřeby nebo na žádost Výkonného sboru
2.3. účastní se sněmu ČP s hlasem poradním
2.4. má právo účastnit se zasedání Výkonného sboru, Republikové rady, Územních sněmů a Územních sborů s hlasem poradním

Zpět na vrch strany.Článek 13
Kancelář ČP

1. Složení: odborní zaměstnanci strany, předpokladem je členství v ČP
2. Funkce:

2.1. koordinuje práci strany, předává nezkreslené informace z Výkonného sboru Územním sborům a z Územních sborů Výkonnému sboru
2.2. poskytuje servis politické reprezentaci
2.3. zajišťuje ekonomické, správní a provozní zázemí strany
2.4. zřizuje a ruší Územní informační kanceláře

3. Vedoucí Kanceláře ČP:

3.1. odpovídá za chod a řídí Kancelář ČP
3.2. jedná jménem strany v majetkových, hospodářských a pracovně právních vztazích podle zákona o hospodaření politických stran

4. Strukturu a funkční náplň Kanceláře ČP určuje organizační řád schválený Výkonným sborem. Zaměstnanci kanceláře ČP nesmí zastávat žádnou řídící funkci ve straně

Zpět na vrch strany.Článek 14
Kontrolní komise

1. Složení:

1.1. členové volení Sněmem strany
1.2. členové nesmějí být členy Výkonného sboru ani placenými funkcionáři strany

2. Funkce:

2.1. volí ze svého středu předsedu Kontrolní komise
2.2. kontroluje hospodářskou a správní činnost všech organizačních článků strany v souladu se Statutem Kontrolní komise o své činnosti podává zprávu Sněmu strany

3. Předseda Kontrolní komise:

3.1. je odpovědný za činnost Kontrolní komise
3.2. ve své činnosti se řídí Statutem Kontrolní komise

Zpět na vrch strany.Článek 15
Smírčí komise

1. Složení:

1.1. členové volení Sněmem strany
1.2. členové nesmějí být členy Výkonného sboru ani placenými funkcionáři strany

2. Funkce:

2.1. volí ze svého středu předsedu Smírčího výboru
2.2. rozhoduje v odvolacích řízeních podle stanov ČP

3. Předseda Smírčího výboru:

3.1. je odpovědný za činnost Smírčího výboru
3.2. ve své činnosti se řídí stanovami ČP

Zpět na vrch strany.Článek 16
Hospodaření ČP

1. ČP ,jako samostatná právnická osoba, odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Vedoucí Kanceláře ČP hospodaří s majetkem strany na základě rozhodnutí nejvyšších orgánů strany podle zásad organizačního řádu, podle Výkonným sborem schválených ročních rozpočtů, měsíčních rozborů hospodaření a schválených návrhů mimořádných vydání.
2. Zdroje financování tvoří:

2.1. členské příspěvky
2.2. státní příspěvky za volby
2.3. státní příspěvek podle zákona o politických stranách
2.4. podíl na zisku z podnikání podle zákona o politických stranách
2.5. příspěvky příznivců

Zpět na vrch strany.Článek 17
Územní informační kanceláře

1. Pracovníci jsou placenými zaměstnanci Kanceláře ČP. Jejich činnost je řízena Kanceláří ČP.

Zpět na vrch strany.Článek 18
Závěrečná ustanovení

1. Všechny orgány a základní články strany se musí řídit vlastním schváleným jednacím řádem
2. Součástí stanov je statut Kontrolní komise a Vyhlášení ustanovujícího zasedání Přípravného výboru strany ze dne 28.září 1993.

Zpět na vrch strany.Článek 19
Přechodná ustanovení

1. Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení Sněmem strany.


V Praze dne: 30.12.1993

Členové přípravného výboru:

Karel F u ch s
Ing. Michal S i m k a n i č
Ing. Milan N ě m e č e k
Ing. Milan W ü n s ch e
Miloslav S a z a m a
Zpět na vrch strany.Statut Kontrolní komise

Zpět na vrch strany.Článek 1
Postavení, působnost a jednání

1. Kontrolní komise je orgánem strany. Jejím jménem je oprávněn jednat předseda Jde-li o úkon, k němuž je třeba písemné formy, má podpisové právo předseda a jeden člen komise.
2. Kontroly všech organizačních článků strany může KK provádět:

2.1. na žádost Výkonné sboru
2.2. na základě písemného podnětu člena, nebo orgánu strany
2.3. v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení i bez žádosti Výkonné rady nebo písemného podnětu, předseda KK přitom musí informovat předsedu strany, nebo místopředsedu, v jehož kompetenci jsou vnitřní věci strany

3. KK je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
4. KK je povinna zaujímat stanoviska k návrhům změn organizačního uspořádání kanceláře ČP a návrhům stanov ČP. KK má povinnost předkládat sněmu vlastní návrhy na změny v organizačním uspořádání kanceláře ČP.
5. KK svolává k zasedání předseda KK, pokud není předem stanoven termín zasedání.
6. Člena KK může před uplynutím volebního období odvolat z komise Výkonný sbor.

Zpět na vrch strany.Článek 2
Pravidla kontrolní činnosti

1. Kontroly provádí kontrolní skupina, která se skládá nejméně ze dvou členů komise. Skupinu jmenuje a termín určuje předseda KK.
2. O skutečnostech zjištěných při kontrole sepíše kontrolní skupina na místě protokol. Odpovědným osobám musí být dána možnost vyjádření a budou-li si to přát, je nutno uvést jejich stanovisko v protokolu. Kopie protokolu musí být předána kontrolovanému článku strany.
3. Při kontrole článku strany si kontrolní skupina vyžádá účast odpovědných osob podle zaměření kontroly. Odpovědné osoby jsou povinny se na vyzvání zúčastnit kontroly a spolupracovat s kontrolní skupinou.
4. Kontrolní skupina předá protokol neprodleně předsedovi KK. Výsledky kontroly projedná KK na příštím zasedání, učiní závěry z kontroly s návrhy opatření. Usnesení o závěru z kontroly je přijato, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina přítomných členů komise.
5. Předseda KK seznámí s výsledky kontroly a závěrem komise neprodleně Výkonný sbor.
6. KK uvede v protokolech z kontrol a v závěrech doložené skutečnosti. Je-li nezbytné uvést i skutečnosti nedoložené, musí se tento fakt nezaměnitelně vyznačit.
7. Veškeré dokumenty o činnosti KK archivuje a chrání předseda KK. Po jednom roce od provedení kontroly je nutno dokumentaci uložit k archivaci dle archivního řádu ČP.
8. Komise má právo opatřit si a držet potřebné podklady pro svou činnost a nakládat s nimi. Přitom musí postupovat v souladu s obecně závaznými předpisy.
9. Skutečnosti zjištěné při kontrolách nesmějí členové KK zveřejňovat a jsou povinni postupovat tak, aby ke zveřejnění nedošlo. O zveřejnění rozhoduje Výkonný sbor. Předpokladem kontroly prováděné nezávislým subjektem na základě smlouvy je zajištění podmínek nezveřejnění zjištěných skutečností. KK však neručí za únik informací způsobený nedostatečnou ochranou na kontrolovaném článku.
10. Je-li kontrola prováděna subjektem na základě smluvního vztahu, musí se jí účastnit alespoň jeden člen KK jmenovaný předsedou KK.
11. Závěry z kontrol předává předseda KK na vědomí předsedovi Smírčího výboru na jeho žádost.

Zpět na vrch strany.Článek 3
Předseda KK

1. KK volí ze svého středu předsedu nadpoloviční většinou hlasů všech členů komise. Volba je tajná, hlasy se sčítají před očima všech přítomných.
2. Předseda může být odvolán tajným hlasováním před uplynutím volebního období nadpoloviční většinou hlasů všech členů komise.
3. Předseda KK musí o každém kroku, který učiní jménem komise, informovat na nejbližším zasedání členy KK a současně Výkonný sbor.
4. Předseda je volen vždy na prvním zasedání KK. První zasedání se schází nejpozději do tří týdnů po zvolení členů.


Zpět na vrch strany.

Napište nám: Česká pravice Stránku vytvořil: Petr Fuchs © Česká pravice 1997