Oficiální stanoviska a vyhlášení
Tiskové zprávy a prohlášení


poslední aktualizace 22.59
 28.5.2006

Česká pravice, konzervativní politická strana

                                                                                                                 

Prohlášení k odstoupení z voleb do PSP ČR

     Ve dnech 29. a 30. května tohoto roku stáhnou všichni zmocněnci naší politické strany všechny kandidátní listiny pro nadcházející parlamentní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Do té doby zůstáváme v souladu s platnou legislativou řádně kandidující politickou stranou a v poněkud pozměněném duchu dokončíme volební kampaň.
     Jako jediná politická strana v této zemi jsme prostřednictvím svých územních organizací oslovili občany ČR se Smlouvou o volebním příslibu, kterou k aktuálnímu datu podepsalo cca 40 000 spoluobčanů a zavázali se v ní volit kandidáty ČP. Za tuto důvěru jim všem chci velmi poděkovat, ale ke vstupu do Poslanecké sněmovny by to zřejmě nestačilo. Při dnešní všeobecné neochotě cokoli podepisovat je však velmi pravděpodobné, že i přes různé odpočtové korekce to znamená, že bychom překročili hranici 1,5 % hlasů, za kterou se podle příslušného nedemokratického zákona vyplácí cca pět až šest milionů Kč.
     Velice se obáváme, že právě tyto peníze jsou jediným cílem naprosté většiny mimoparlamentních stran, a to i přes jejich různé silácké a až směšně demagogické výroky. Tím dochází k rozmělňování politického spektra, matení spoluobčanů a cílenému odlivu hlasů, které jsou pak rozpočítány úspěšným politickým stranám. Nechceme však nikomu křivdit a i proto vyzýváme všechny kandidující mimoparlamentní strany a zvláště pak ty, které by se i nadále chtěly označovat jako pravicové, aby následovaly náš krok a delegovaly své hlasy ve prospěch ODS. Pokud tak neučiní – prohlašujeme, že prodávají svoji zemi a to za pět milionů Kč – na které drtivá většina z nich stejně nedosáhne a stanou se tak národními škůdci a ještě ke všemu jen ze své ryzí hlouposti.
     Jsme skálopevně přesvědčeni, že přes veškeré předvolební výkřiky a nesplnitelné sliby, existuje zcela reálný plán sociálně demokratické a zločinecké komunistické strany na společně provedenou uzurpaci veškeré politické moci v naší zemi a pokus o návrat co nejvíce zpět do naší smutné předlistopadové historie. Obě tyto strany jsou dnes řízeny konfidenty komunistické státní bezpečnosti, jejíž pohrobci jsou dnes na nejlepší cestě zvrátit zpět i to vše málo, co se od roku 1989 podařilo v naší zemi zlepšit. Poslední kapkou v poháru bylo společné hlasování o zcela nesmyslném Zákoníku práce a o znárodnění či přímé likvidaci nemocnic. Za této situace jsme zvážili svoji politickou odpovědnost a rozhodli jsme se nevzít si na svědomí ani jeden jediný hlas propadlý ve prospěch  tohoto zla.
     Nepovažujeme ODS za nejlepší poltickou stranu v naší zemi, je však jedinou z těch parlamentních, která je hodna toho, abychom jí delegovali své hlasy, a to i přes nejrůznější výhrady, které vůči ní máme. Svoboda a demokracie jsou tou nejvyšší hodnotou, kterou jsme všichni získali, spousta našich spoluobčanů však zapomněla, že boj o ně nikdy nekončí. Vyzýváme proto všechny svobodné, čestné a hrdé občany své vlasti, aby se svým hlasem naložili tak, aby se jednou nemuseli omlouvat svým dětem a vnukům jako se dlouhá léta naši rodiče a prarodiče omlouvali nám. 

Ing. Michal Simkanič v.r.
Předseda ČP

Praha dne 25.5.2006
 

Česká pravice, hlavní kancelář, Praha 2, Slavojova 9

Otevřený dopis předsedovi KDU - ČSL

 V Praze dne 4.3.2005

  Vážený pane předsedo,

    smím-li ocitovat internetový server „ihned.cz“, připojil jste se dne 14.2.2005 k mé výzvě panu premiérovi, aby neprodleně odstoupil. Protože jsem bezvýhradný zastánce parlamentní demokracie a jinou formu společenského uspořádání si pro naši zemi ani neumím představit, byl jsem velmi rád, že se celá věc definitivně dostává tam, kam její řešení bezesporu patří, tj. do Poslanecké sněmovny. Bral jsem to jako předání štafetového kolíku někomu, kdo snad má dostatek motivace i politických zkušeností, aby celou věc dotáhl do jediného myslitelného konce a vynucením premiérovy demise zastavil situaci, kdy důvěra našich občanů v celý polistopadový vývoj dostává více než vážné trhliny. O tom, jaké vznikají naší vlasti obrovské škody v zahraničí, snad rovněž nikdo nepochybuje.  
     Stejně jako velká část našich spoluobčanů jsem se však včera s hrůzou dozvěděl, že jste ten pomyslný štafetový kolík odhodil kamsi daleko do polí a ostudně neurovnaná situace panuje dál. Vzhledem k Vašim mnohdy protichůdným aktivitám a výrokům z posledních tří týdnů mne napadají jen dvě možná vysvětlení. Buď se Vaši spolustraníci vyděsili z možné ztráty lukrativních postů, čímž jim je ze strany sociálních demokratů vyhrožováno anebo jste Vy sám byl vystaven nějaké formě vydírání, na jejímž základě jste podobně jako pan premiér postavil své osobní zájmy výše než zájmy naší republiky. Ten první důvod by zcela negoval všechna ta kázání o morálce, kterými Vaše strana přímo vyniká a ten druhý z Vás dělá přímého spolupachatele mravní krize, kterou Vaše koalice prochází.
Mojí první povinností z titulu našeho stranického desatera je sloužit České republice a myslím, že tato povinnost by měla být vlastní každému českému politikovi. Považuji proto za nutné i v tomto případě seznámit naše spoluobčany s kopií stejnopisu Notářského zápisu ze dne 2.9.2004, na základě kterého získala Vaše manželka Váš současný byt. Aniž bych cítil potřebu jej šíře komentovat, je zjevné, že v něm popsané skutečnosti jsou v rozporu s některými Vašimi nedávnými výroky. Tuto kopii samozřejmě přikládám k tomuto otevřenému dopisu. Současně musím podotknout, že stejně jako velká část našich spoluobčanů, nemohu pokládat za uspokojivě objasněné ani některé Vaše kroky z doby Vašeho působení na Ministerstvu obrany. Pevně věřím, že tento můj dopis pomůže Vám i členům Vaší politické strany k rychlejšímu řešení aktuální mezinárodní ostudy. Ujišťuji Vás, že stejně jako proti panu premiérovi, tak ani proti Vám nemám osobně ani to nejmenší a z celého srdce Vám i Vašim blízkým přeji co nejkorektnější řešení a hodně štěstí.

S plnou důvěrou, že sloužím své zemi, jak nejlépe umím 

Ing. Michal Simkanič v.r.
předseda ČP   

E-mailem pátek 4.3.2005 v 13.45, následně originál poštou

 


Česká pravice, hlavní kancelář, Praha 2, Slavojova 9

Otevřený dopis premiérovi České republiky

 

V Praze dne 14.2.2005

 

Vážený pane premiére, 

    jménem svým, jménem politické strany, kterou mám tu čest reprezentovat a jménem asi tak osmdesáti procent občanů naší země Vás vyzývám k bezodkladnému podání demise. Myslím, že po pátečním vyjádření našeho pana presidenta už opravdu není sporu o tom, že díky veřejnému dění okolo Vašich rodinných majetkových poměrů, vznikají naší republice rostoucí škody a celou věc je nezbytně nutné co nejrychleji ukončit.
    Jak jsem již zveřejnil, jsem připraven Vám kdykoli poskytnout veškeré informace, které mám k dispozici a osobně Vám vysvětlit svůj celkový pohled na situaci. Vaše vláda je pro mne už dlouho tou nejhorší polistopadovou a teď je zjevné, že sud trpělivosti národa přetekl. Pověstnou poslední kapkou je aktuální směnková kauza, ve které jsem se zcela dobrovolně rozhodl účinkovat a své hlavní důvody jsem jasně  uvedl. V tuto chvíli už není podstatné, jak velká je Vaše případná trestněprávní odpovědnost. Celý řetězec událostí před okamžikem než jsem do něj vstoupil opravdu obsahuje mnoho i pro mne nejasných otázek. Buď jste projevil v celé věci mimořádnou neobratnost a nedostatek smyslu pro politickou realitu nebo Vaše svědomí čisté není. Obě tyto možnosti Vás jasně diskvalifikují pro další výkon Vaší vysoké státní funkce. Pokud je to však ta první, mám za to, že Vám po Vašem odstoupení nic nebrání usilovat o obnovení své důvěryhodnosti již dříve ohlášenou kandidaturou na nadcházejícím sjezdu Vaší strany. Jakýmkoli jiným postupem ji pomalu, ale jistě odklízíte z naší politické scény, což by byla škoda, protože i méně pracovité a méně schopné spoluobčany někdo reprezentovat musí.
    Mojí první povinností z titulu našeho stranického desatera je sloužit České republice a myslím, že tato povinnost by měla být vlastní každému českému politikovi. Přestaňte, prosím, tedy nadále naší společné vlasti škodit a uvědomte si, že situace se každým dnem zhoršuje. Ve svém souběžném veřejném prohlášení vyzývám Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, aby Vám ještě v průběhu této její schůze vyslovila nedůvěru. Věřte mi, že mne celá situace nijak zvlášť netěší, ale opravdu z ní nevidím žádné jiné východisko. Osobně proti Vám nemám ani to nejmenší a z celého srdce Vám i Vašim blízkým přeji hodně štěstí.

 

S plnou důvěrou, že věci skutečně myslíte upřímně

Ing. Michal Simkanič v.r.
předseda ČP   

 


Veřejné prohlášení předsedy ČP všem občanům ČR

V Praze dne 14.2.2005
Vážení spoluobčané,

      míra devastace politické kultury a s ní spojená rostoucí nedůvěra českých občanů ke svým politickým reprezentantům překročila veškeré meze únosnosti. Aktuální ostuda s majetkovými poměry pana premiéra je jen vrcholkem ledovce, pod nímž se skrývá bahno a špína. Blíží se čas, kdy by národ měl ve větší míře než doposud, vzít věci do svých rukou. Ujišťuji všechny naše spoluobčany, že nejsem přítelem žádných revolucí a za nejlepší společenský a politický model pro naši republiku považuji parlamentní demokracii. Její volené orgány však musí pracovat v souladu s vůlí svých voličů a zájem státu pro ně musí být nejvyšší hodnotou. Právě v této souvislosti jsem požádal formou otevřeného dopisu našeho pana premiéra, aby neprodleně podal demisi a přestal tak škodit svojí zemi. Současně mi však nezbývá než formou tohoto veřejného vyhlášení vyzvat všechny členy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby bez většího odkladu, tedy ještě v průběhu aktuální schůze vyjádřili současné vládě nedůvěru, pokud tak pan premiér neučiní sám. Jedině tak si sněmovna může podržet zbytek důvěryhodnosti, který veřejné průzkumy definují jako dvacetiprocentní. Vážení zastupitelé přestaňte pohrdat českými občany.
     Ať - prosím - nikdo nevěří nesmyslům, že naší zemi hrozí destabilizace. Podáním demise nenastává žádné bezvládí či anarchie a pouze se urychlí běžný politický volební cyklus, protože stávající situace evidentně nemá žádné jiné rozumné řešení než co nejrychlejší uspořádání svobodných parlamentních voleb. Ujišťuji Vás, že není zase až tak velký problém, jak se nám současní politici snaží namluvit, pokusit se dostat do parlamentu kandidáty, za které nebude třeba se stydět. Miniaturní rozměr naší politické strany je pro tuto záležitost obrovskou výhodou. Jejím členem se nemůže stát nikdo, kdo písemně neprohlásí, že nikdy nejednal proti zájmům České republiky a veškeré životopisné detaily kandidátů jsou veřejnosti zcela k dispozici. Téměř absolutní zákaz duality funkcí znemožňuje členům vedení strany kamkoli kandidovat a jako jediný politický subjekt v zemi tak disponujeme silou, která může velmi účinně řešit jakékoli případné excesy kteréhokoli svého poslance. Ti budou navíc zavázáni k podpisu veřejného slibu, že po případné ztrátě stranického členství odstoupí z výkonu poslaneckého mandátu. Tyto kandidáty jsme schopni vybírat plně pod kontrolou veřejnosti a samozřejmě tak, aby většinově pocházeli z těch oblastí, za které kandidují. Volební program je v našich  očích železně závaznou smlouvou s voličem a nikoliv pouťovým poutačem, který má oblbnout dostatečný počet lidí. Své služby nabízíme především těm sedmdesáti procentům našich spoluobčanů, kteří politikům svou volební neúčastí už dlouho a marně dávají najevo potřebu viditelné společenské změny.
     Závěrem bych chtěl vyzvat všechny slušné, poctivé a pracovité občany této země k naší maximální podpoře. Současně vyzývám k jednání o případném vstupu do strany všechny dnes nezařazené politické osobnosti, které jsou přesvědčeny o svém čistém svědomí a morální bezúhonnosti. Jmenovitě pak vyzývám k jednání o vstupu do České pravice nezařazeného pana poslance Vrbíka, který kromě svých schopností prokázal i svůj vysoký mravní status. Se stejnou logikou chci ke společné práci přizvat i nezařazenou poslankyni Evropského parlamentu – paní Janu Bobošíkovou a nijak přitom neskrývám, že nám to může umožnit vstoupit do reálného politického dění prakticky ihned a mít tak možnost lépe prezentovat hlavní záměry našeho politického programu.

Ing. Michal Simkanič
předseda ČP   

 

 

PROHLÁŠENÍ

      Jako předseda konzervativní politické strany Česká pravice mám zcela jiné politické názory než Stanislav Gross. Nemohu dokonce říci, že bych jej měl v jakékoli oblibě a jeho vládu považuji  za nejhorší z těch polistopadových. I já však občas v politice bývám konfrontován s médii a cítím jejich obrovskou proměnu. V dřívějších dobách , když novinář někoho napadl, musel vždy použít fakta. Dnes stačí k napadení kohokoli pouze touha novináře někomu uškodit, popřípadě příkaz od vydavatele listu či objednávka od public relations agentury. Zatímco dříve mohl napadený bojovat s uchopitelnými fakty, dnes proti němu stojí účelově vytvořená nálada, která je vyvolána pouze hodnotícími přídavnými jmény. Jsem plně pro, aby novináři byli „hlídacími psy demokracie“, dnes se však stále více stávají – ve službě německým vydavatelským domům a někdy snad i svým kapsám spíše „hyenami demokracie“. Hlídací pes cítí spokojenost, když žádný lump nepřijde, hyena však musí každý den ulovit kořist, aby měla co jíst. Novinář je na tom podobně, jinak neprodá své noviny. A jestliže se kořisti nedostává, je třeba ji uměle vyrobit. Naše situace je o to horší, že drtivá většina našich médií je v zahraničním a především německém vlastnictví.
       Aktuální kauza premiéra Grosse je poslední kapkou, která mi potvrdila, že se česká žurnalistika dostává mimo svůj deklarovaný rámec. Dikce článků připomíná doby, kdy totalitní žurnalistika psala proti třídnímu nepříteli. Ze svědka je pouhým přidáním přídavného jména „nedůvěryhodný svědek a z půjčky je „podezřelá půjčka“. Bez přídavného jména je třeba dokazovat, s ním to nutné není. Vznikají tak situace, kdy fakta proti náladám nic nezmohou. Rozhodl jsem se proto pokusit se ukončit tuto štvanici a dohodl se s panem Rodem na odkoupení směnky – a to za stejnou sumu, která byla původním předmětem půjčky – tedy za 900 000,- Kč.
       Protože jakožto mimoparlamentní strana disponujeme velmi omezenými prostředky, dohodl jsem se s prodávajícím na odložené splatnosti a věřím, že mu naše politická strana bude schopna předmětnou částku uhradit ze státního příspěvku, vzešlého z naší účasti v budoucích volbách. Koupenou směnku jsem poté znehodnotil a byl bych rád, aby toto mé gesto bylo chápáno jako výraz sounáležitosti se všemi, kdo jsou pronásledováni médii nikoli na základě faktů, ale nálad či  objednávky. Mám tak za to, že premiér od tohoto okamžiku na základě tzv. strýcovy směnky nikomu nic nedluží de iure. Na druhou stranu však nemohu nekomentovat, že k tomu, že se tato kauza dostala až do současných značných rozměrů může do značné míry sám a prokázal tak, že není schopen nadále vést tuto zemi. V souvislosti s tím, že sám prohlásil, že si je vědom, že celou věcí vznikají naší republice poměrně značné škody pevně věřím, že celou situaci sám zváží a bez vynuceného novinářského tlaku v cizích službách sám odstoupí. Jedině tak prokáže svá slova z plakátů, že to myslí upřímně. Novináře pak chci poprosit o následující – staňte se znovu hlídacími psy demokracie a nebuďte hyenami. To je váš skutečný úkol.    

                                                                                                                         Ing. Michal Simkanič, předseda ČP

 

         Vyjadřuji souhlas s tímto prohlášením. Když jsme začínali vydávat Mladou frontu Dnes, platilo pravidlo, že smíme operovat jen s fakty. Měli jsme zakázáno používat ve zpravodajství  hodnotící přídavná jména. Bohužel dnes je na nich zpravodajství těchto novin postaveno a vyvolávají se tak účelové nálady. Proto jsem se rozhodl toto gesto pana předsedy České pravice podpořit a prodal jsem mu směnku bez jediné koruny zisku.

                                                                                                                        Rostislav Rod 

 

Stanoviska a vyhlášení 2003


 Stanoviska a vyhlášení 2002


Stanoviska a vyhlášení 2001


Stanoviska a vyhlášení 2000


Stanoviska a vyhlášení 1999


Napište nám: Česká pravice Stránku vytvořil: Marek Hrodek © Česká pravice 1999-2005